Nghệ thuật nhìn thấu nội tâm người khác 1. Muốn biết mưu tính của một người, hãy nhìn vào ánh…

Đừng tưởng cứ núi là cao.. Cứ sông là chảy, cứ ao là tù Đừng tưởng cứ dưới là ngu..…